Shareholder Informations

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho hoạt động ca Công ty Cổ phần Du lch Thanh Bình ( dưới đây gi là “Công ty”), được thành lp theo Lut doanh nghip. Điều lnày cùng các Nghquyết ca Đại hi đồng cổ đông và Hội đồng qun trnếu đã được thông qua mt cách hp lphù hp vi Lut pháp liên quan slà nhng quy tc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh ca Công ty. 

Nghi quyet Dai hoi dong Co dong nam 2017

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông gửi phiếu ý kiến bằng văn bản

Nghị quyết về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Cty

Tài Liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017