Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình ( dưới đây gọi là “Công ty”), được thành lập theo Luật doanh nghiệp. Điều lệ này cùng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với Luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 26 tháng 03 năm 2015

Xem file đính kèm.

Others Informations